Умови вступу

Витяг зі Статуту Громадської організації “Академія Парламентаризму”  (Затверджено Установчими Зборами засновників ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АКАДЕМІЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ»  Протокол № 1 від 04  березня 2016 р.)
 1. ЧЛЕНИ (УЧАСНИКИ) ОРГАНІЗАЦІЇ. ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ.

3.1. Члени (учасники) Академії мають рівні права та обов’язки. Кожному члену (учаснику) Організації Президією видається посвідчення члена (учасника) Академії єдиного зразка, затвердженого Президією Організації.

3.2.  Членами (учасниками) Академії можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які досягли 18 років, що поділяють мету, завдання та напрями діяльності Академії, визнають цей Статут, виконують рішення статутних органів Академії та підтримують Академію фінансово та інтелектуально.

3.3. Прийом в Академію та вихід з неї здійснюється або керівними органами відповідних відокремлених підрозділів, або безпосередньо Президією Організації, на підставі письмової заяви, поданої до керівного органу відокремленого підрозділу чи Президії Організації.

3.4.  Члени (учасники) Академії мають право:

   • обирати і бути обраними до керівних органів Академії;
   • одержувати будь-яку інформацію про діяльність Академії;
   • подавати пропозиції з питань діяльності Академії, створення її відокремлених підрозділів на розгляд Загальних зборів Організації та Президії Академії;
   • користуватися інформаційною службою Академії та отримувати методичні матеріали і консультації;
   • брати участь у всіх заходах, що проводяться Академією у формах, передбачених цим Статутом;
   • брати участь у засіданнях Президії з правом дорадчого голосу;
   • у будь-який час поставити питання про припинення своєї участі в Академії шляхом подання на розгляд Президії Академії відповідної письмової заяви.

3.5. Члени (учасники) Академії зобов’язані:

   • сприяти розвиткові Академії, брати активну участь у її діяльності;
   • дотримуватися вимог цього Статуту, рішень Загальних зборів Академії та Президії Академії, сприяти роботі керівних органів Академії;
   • сприяти розширенню зв’язків Академії та розповсюдженню інформації про діяльність Академії;
   • надавати Академії інформацію, необхідну для її діяльності;
   • сплачувати вступні та членські внески.

3.6. За рішенням Президії член (учасник) Академії може бути виключеним із складу Академії в разі порушення ним Статуту, за некоректні дії по відношенню до Академії або окремих його членів (учасників). Рішення з цього питання приймаються простою більшістю голосів членів Президії Академії. Рішення Президії Академії про виключення може бути оскаржено до Загальних зборів Академії. Рішення Загальних зборів з цього питання може бути оскаржено в судовому порядку на підставах та у спосіб, визначених чинним законодавством.