Електронна бібліотека

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ

 

Баликіна Л.І. Парламентаризм – система політичної організації державиhttp://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bmju_2012_2_15.pdf

Барабаш Ю.Г. Парламентаризм в системі демократичних цінностей сучасного суспільства [Електронний ресурс] / Ю.Г. Барабаш // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – Режим доступу: http://www.univer.km.ua/visnyk/698.pdf

Борубашов Б.И., Акылбек уулу Н. Парламентаризм в Кыргызской Республике: анализ проблем и пути решения [Электронный ресурс] / Вестник КРСУ, 2017. Том.17. – №6. – С.111-114. – Режим доступа: https://www.krsu.edu.kg/vestnik/2017/v6/a25.pdf

Ганжуров Ю. Парламентаризм як об’єкт електоральної комунікації / Ю. Ганжуров [Електронний ресрс] // Політичний менеджмент. – 2004. – № 5. – С. 92-99. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/9015/10-ganzhyrov.pdf?sequence=1

Мишин С. Парламентаризм как особый способ организации государственной власти [Электронный ресурс]  / С. Мишин // Закон и жизнь. – 2011. – № 5. – С. 30-33. – Режим доступа: http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2011/5/06.pdf

Мілова М.І. Український парламентаризм: витоки становлення та сучасний розвиток : навч.-метод. посіб. для студ. від. політології ІСН [Електронний ресурс] / Н.І. Мілова. – Одеса : ІСН, 2013. – 67 с. – Режим доступу: http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/metod/isn/parlament.pdf

Парламентаризм в Україні. Проблеми відкритості, демократизації і довіри : матеріали семінару Інституту Кеннана [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/2000_04_11.pdf

Політична культура та парламентаризм в Україні: сучасний стан та основні проблеми : інформаційно-аналітичні матеріали до Фахової дискусії [Електронний ресурс] / 14.12.2017 р. / Центр Разумкова ; Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні. – К., 2017. – 125 с. – Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/uploads/socio/2017_Politychna_kultura.pdf

Румянцева А.Е. Развитие парламентаризма в Европе [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2132/1/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5.pdf

Стратегія електронного парламентаризму на 2018-2020 роки : Розпорядження Голови ВРУ від 05.07.2018 р. № 278 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/64/f475888n14.pdf

Сурай І.Г. Сутнісні ознаки сучасного парламентаризму [Електронний ресурс] / І.Г. Сурай // Політичні та правові засади державного управління. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2016-1/doc/4/02.pdf

Шульман Е. Сурогаты парламентаризма [Электронный ресурс] / Е. Шульман // Pro et Contra – 2014. – янв.-апр. – Режим доступа : http://carnegieendowment.org/files/ProEtContra_62_124-132.pdf

 

ПРЕДСТАВНИЦЬКА ВЛАДА В УКРАЇНІ

Венгер В.М. Сутність і суперечності представницької демократії: філософсько-правовий аналіз [Електронний ресурс] / В.М. Вергер // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – №1. – Режим доступу : http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/01_2012/12vvmfpa.pdf

Ворона П.В. Особливості становлення та розвитку представницької влади в Україні (на прикладі місцевого самоврядування) [Електронний ресурс] / П.В. Порона // Теорія і практика державного управління. 2011. – Вип. 4 (35). – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2011-4/doc/3/01.pdf

Ковальова О.М. Організаційне забезпечення діяльності представницького органу місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / О.М. Ковальова. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/apdy_2015_1_30.pdf

Ковальчук В.Б. Представницька демократія: поняття, ознаки, критерії [Електронний ресурс] / В.Б. Ковальчук, І.І. Забокрицький. – Режим доступу : http://science.lp.edu.ua/sites/default/files/Papers/kovalchuk_zabokrytskyy.pdf

Ставнійчук М.І. Система безпосереднього народовладдя в умовах незалежності України [Електронний ресурс] / М.І. Ставнійчук. – Режим доступу : http://www.cvk.gov.ua/visnyk/pdf/2006_4/visnyk_st_5.pdf

Чернецька О.В. Представницькі органи місцевого самоврядування та депутатський мандат: проблеми співвідношення [Електронний ресурс] / О.В. Чернецька // Конституційне право та конституційний процес в Україні. – 2011. – № 1. – Режим доступу : http://kul.kiev.ua/images/chasop/2011_1/98.pdf