Положення наукової школи


Положення

про Наукову школу вітчизняного парламентаризму

Національної академії державного управління

при Президентові України

 1. Загальні положення

1.1. Наукова школа вітчизняного парламентаризму (далі – Наукова школа) Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Національна академія) – організоване та кероване співтовариство вчених, що функціонує усередині науки публічного управління, спрямовується на реалізацію дослідницької програми досліджень проблем сучасного зарубіжного та вітчизняного парламентаризму, характеризується сучасною науковою теорією, методологією і світоглядними підходами, є базою для підготовки кадрів вищої кваліфікації, виконання бюджетних та госпдоговірних робіт в межах наукових програм Національної академії, має вагомі наукові результати та авторські наукові продукти, активно популяризує та впроваджує їх у життя, очолюється відомим вченим.

1.2. Наукова школа здійснює науково-дослідницьку, науково-організаційну, науково-методичну, науково-комунікативну, науково-просвітницьку діяльність відповідно до чинного законодавства України, постанов Кабінету Міністрів України, нормативних актів МОН України, Статуту, наказів та розпоряджень президента академії, перспективних та річних планів роботи, договорів, укладених із зацікавленими організаціями.

1.3. Наукову школу розвиває колектив дослідників різних поколінь (докторів наук, професорів, викладачів, наукових співробітників, докторантів, аспірантів, слухачів), які виконують під керівництвом видатних провідних учених розробку актуальних наукових проблем у сфері публічного управління та сучасного зарубіжного і вітчизняного парламентаризму.

1.4. Наукову школу очолюють визнані фахівці – доктори наук – у галузі парламентаризму та публічного управління, під керівництвом яких здійснюється підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації відповідно до напрямів, затверджених Кабінетом Міністрів України.

1.5. Основою Наукової школи є потужний колектив науковців, сформований із докторів наук та кандидатів наук, який забезпечує діяльність у межах напрямів функціонування школи.

ІІ. Основні досягнення Наукової школи

 • результати фундаментальних та прикладних наукових досліджень;
 • наукові публікації, а саме: монографії, наукові статті, підручники, тези виступів, підручники, словники, навчально-методична продукція тощо;
 • докторські та кандидатські дисертації;
 • магістерські роботи слухачів;
 • експертні та аналітичні матеріали науковців школи;
 • аналітичні записки щодо результатів діяльності науковців школи.

ІІI. Права та обов’язки членів Наукової школи

3.1. Представники Наукової школи:

 • забезпечують мобільність школи щодо сучасних наукових концепцій, теорій, підходів та її стійкість в умовах динамічного розвитку світової наукової думки;
 • вносять свій особистий вклад у формування Наукової школи шляхом підготовки та опублікування різноманітної наукової продукції, зокрема: монографій, статей у фахових виданнях, тез виступів на конференціях, підручників, захисту кандидатських та докторських дисертацій тощо;
 • збагачують історію, розвивають традиції та удосконалюють бренд Наукової школи;
 • залучають до науково-дослідної діяльності за напрямами наукової школи докторантів, аспірантів, слухачів;
 • виступають експертами, опонентами на захисті кандидатських, докторських дисертацій за науковим напрямом школи;
 • беруть участь у роботі спеціалізованих Вчених рад, науково-експертних Рад МОН України, координаційних, проблемних та інших об’єднань;
 • виступають з ініціативами на державному рівні щодо прийняття нових нормативних актів, удосконалення діючих положень, які регламентують організацію, порядок й умови виконання наукових досліджень та проведення науково-дослідної роботи.

3.2. Члени Наукової школи представляють Національну академію у різних міжнародних наукових програмах. Від її імені формуються заявки на отримання міжнародних наукових грантів.

3.3. Члени Наукової школи мають право на отримання сучасної інформації, необхідної для проведення ними науково-дослідницьких досліджень.

ІV. Зобов’язання Національної академії щодо сприяння розвитку Наукової школи

Національна академія зобов’язана:

 • надавати всебічну підтримку функціонуванню та розвитку Наукової школи;
 • адекватно мотивувати результативність членів Наукової школи;
 • забезпечувати просування Наукової школи в інформаційному полі держави та вітчизняної і зарубіжної науки;
 • активізувати участь представників Наукової школи у національній та міжнародній науковій комунікації;
 • підтримувати конструктивну творчу атмосферу у науковому колективі Національної академії;
 • забезпечувати проходження стажувань членів Наукової школи у провідних вітчизняних та зарубіжних центрах;
 • коригувати тематичний план досліджень Національної академії з метою досягнення його відповідності функціонуванню та розвитку Наукової школи.